Algemene voorwaarden

1) Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende de koop van mobiele telefoons door Alecta.nl.
1.2 Alecta.nl werkt uitsluitend op basis van deze algemene voorwaarden.
1.3 De koopovereenkomst die tussen Alecta.nl en de verkoper tot stand komt is onderworpen aan het Nederlands recht 

2) Aankoop en aankoopprijs
2.1 Een koopovereenkomst kan alleen tot stand komen voor het toestel vermeld op de website Alecta.nl.
2.2 Een koopovereenkomst komt pas tot stand als Alecta.nl het aanbod van de verkoper uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard of het koopbedrag heeft betaald.
2.3 Nadat de verkoper een mobiele telefoon heeft aangeboden en de voorwaarden van de verkoop heeft aanvaard, dient de mobiele telefoon die de verkoper aanbiedt binnen 10 dagen door Alecta.nl te zijn ontvangen.
2.4 Voor een werkende mobiele telefoon is het noodzakelijk dat deze zonder problemen kan worden aan- en uitgezet, het beeldscherm werkt en onbeschadigd is, de mobiele telefoon geen zichtbare schade heeft aan de buitenkant en ook geen waterschade heeft opgelopen. Verder moeten alle functies die door de fabrikant zijn aangebracht functioneren (bijvoorbeeld camera, bellen, SMS-en, bluetooth etc.) Zo niet dan wordt de telefoon als defect behandeld.
2.5 Toestellen met schade worden niet geaccepteerd. Deze zijn ook niet als defect aan te bieden.
2.6 Alecta.nl voert een test uit bij mobiele telefoons waarvan de verkoper heeft aangegeven dat deze ‘werkend’ is. Mocht uit de test blijken dat de verkoper onjuiste informatie heeft gegeven, dan is Alecta.nl gerechtigd om de koopovereenkomst niet aan te gaan, dan wel deze met onmiddellijke ingang te ontbinden. Als de verkoper de mobiele telefoon terug wenst te ontvangen, dan zullen de kosten hiervan volledig voor rekening van de verkoper komen en voor retourzending te worden voldaan.
2.7 Accessoires die door de verkoper worden meegezonden met de mobiele telefoon verhogen de koopprijs niet.
2.8 Alecta.nl koopt geen gestolen mobiele telefoons en behoudt zich het recht voor om zonder aankondiging en met alle beschikbare middelen te onderzoeken of een mobiele telefoon rechtmatig wordt aangeboden en een koopovereenkomst te ontbinden in het geval de mobiele telefoon gestolen blijkt.
2.9 De vergoedingen op Alecta.nl kunnen dagelijks zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd.
2.10 Alleen meerderjarigen kunnen een product verkopen aan Alecta.nl.

3) Betaling
3.1 Alecta.nl betaalt de verkoper de overeengekomen koopprijs, indien de door de verkoper verzonden mobiele telefoon dezelfde is als de aangeboden mobiele telefoon op www.Alecta.nl en indien uit de test blijkt dat de mobiele telefoon conform beschrijving is.
3.2 De betaling van de koopprijs vindt uitsluitend plaats via overschrijving naar de bankrekening die door de verkoper is vermeld. Alecta.nl is nimmer aansprakelijk voor een te late betaling als gevolg van door verkoper opgegeven onjuiste gegevens.
3.3 De betaling van de mobiele telefoon(s) vindt normaliter na ontvangst binnen 24 uur plaats door Alecta.nl.
3.4 Indien de geleverde mobiele telefoon niet conform beschrijving is zal er overleg plaatsvinden. Alecta.nl behoudt zich het recht voor om bij een niet-conform toestel portokosten voor de retourzending te berekenen. 

4) Overdracht van eigendom
4.1 De mobiele telefoons die door de verkoper worden verzonden komen in bezit van Alecta.nl, zodra deze bij Alecta.nl worden ontvangen. Alecta.nl is niet verantwoordelijk voor de apparaten die tijdens het vervoer worden verloren of beschadigd raken. Het risico met betrekking tot de mobiele telefoons gaat over op Alecta.nl op het moment van betaling.
4.2 Bij aanbieding van het product, garandeert de verkoper dat hij eigenaar is van de verzonden mobiele telefoons en gerechtigd is om Alecta.nl de eigendom te verstrekken van de mobiele telefoons en voorts dat de verkoop c.q. de eigendomsoverdracht met toestemming van de eigenaar heeft plaats gevonden.
4.3 De verkoper vrijwaart Alecta.nl van alle aanspraken die een derde partij tegenover Alecta.nl geldend wil maken voor wat betreft de bestaande rechten op de mobiele telefoon.
4.4 Alecta.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor de veiligheid, bescherming, vertrouwelijkheid of gebruik van data op de mobiele telefoon. De verkoper dient alle persoonlijke data zoals persoonlijke gegevens, sms, foto’s, games, muziekbestanden of ander data, uit de telefoon te verwijderen voordat deze wordt opgestuurd. Met het opsturen van de mobiele telefoon vrijwaart de verkoper Alecta.nl van alle vorderingen met betrekking tot het verlies van opgeslagen data.

5) Margeregeling

Alecta.nl koopt alleen van particulieren en of wederverkopers die de margeregeling toepassen, verkoper verklaart in het geheel geen vooraftrek van de BTW heeft genoten en in verband met de levering aan de koper geen BTW verschuldigd is.

Door het akkoord gaan met onze algemene voorwaarden stel je ons vrij van alle eventuele claims op het gebied van veiligheid, vertrouwelijkheid, aansprakelijkheid, verlies of diefstal met betrekking tot aangeboden apparaten en/of eventuele persoonlijke gegevens.

Binnen 24 uur op de rekening

Een toestel verkopen is nog nooit zo makkelijk geweest.